Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

je društvo kapitala s obzirom da osnivači moraju uložiti temeljni kapital u vrijednosti od najmanje 20.000,00 kuna. Najmanje polovica svote (10.000,00 kuna) mora biti uplaćena u novcu , a ostatak temeljnog kapitala moguće je uložiti u obliku stvari i prava (pod uvjetom da su osnivači ujedno i vlasnici te imovine). Osnivački ulozi ne moraju biti jednaki. Troškovi osnivanja d.o.o. kreću se između 4 i 5 tisuća kuna. Registracija društva obavlja se preko odvjetnika ili javnog bilježnika te je obvezna nazočnost svih osnivača, ali i drugih osoba čije potpise treba ovjeriti. Potrebno je napomenuti kako prilikom osnivanja društva možete upisati koliko god djelatnosti želite jer cijena ostaje ista, a svako naknadno dodavanje djelatnosti iziskuje dodatne troškove.

Članovi društva kapitala (d.o.o. i j.d.o.o.) ne odgovaraju za obveze društva. Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom (s obzirom da je d.o.o. pravna osoba koja od dana upisa u sudski registar stječe poslovnu sposobnost i može biti nositelj prava i obveza).

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo kapitala koje je, kao takvo, regulirano u Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, …, 40/19). Zakon ga definira kao „trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Ulozi ne moraju biti jednaki. Osnivač može kod osnivanja društva preuzeti više poslovnih udjela. Ukupan iznos svih uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima“ (čl. 385., st. 1).

Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj.

Prednosti d.o.o.:

 • ograničena odgovornost za obveze (osnivači ne odgovaraju za obveze društva, ali postoje iznimke)
 • jednostavni prijenos vlasništva (kontinuitet poslovanja)
 • lakši pristup izvorima financiranja (kapitala)
 • nema progresivnog oporezivanja
 • može imati više direktora

Nedostaci d.o.o.:

 • visoki početni troškovi osnivanja
 • svota minimalnog temeljnog kapitala (najmanje 20.000,00 kuna)
 • kompliciran i dugotrajan proces likvidacije koji iziskuje prilično visoke troškove
 • dvojno knjigovodstvo (viša cijena u odnosu na obrt)
 • stroga zakonska regulativa

Osnivači

Članovi društva mogu biti pravne i fizičke osobe, bilo domaće, bilo inozemne. Društvo može osnovati i biti njegovim članom i samo jedna osoba. Društvo s ograničenom odgovornošću pravna je osoba koja pravnu osobnost stječe trenutkom upisa u sudski registar. Imovina društva strogo je odijeljena od imovine članova društva. Društvo za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom. Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva. Iznimno može doći do odgovornosti članova za obveze društva ako zloupotrebljavaju okolnost da za obveze društva ne odgovaraju.

Temeljni kapital

Najniži iznos temeljnoga kapitala ne može biti manji od 20.000,00 kuna i mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu temeljnog uloga koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od 5.000,00 kuna, odnosno najmanje četvrtina temeljnog kapitala mora se uplatiti u novcu. Temeljni ulog može se unijeti ulaganjem stvari i prava, te se mora u cijelosti unijeti prije upisa društva u sudski registar. Novčani ulozi uplaćuju se na račun društva kod kreditne institucije u Republici Hrvatskoj. Ta institucija izdaje potvrdu o tome da će društvo moći slobodno raspolagati uplaćenim iznosom nakon što bude upisano u sudski registar.

Način osnivanja društva

Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju društvenog ugovora koji moraju potpisati svi osnivači, a sklapa se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik. Ako društvo osniva samo jedan osnivač, društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju koju u obliku javnobilježničkog akta daje osnivač društva.

Društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju, mora sadržavati:

 • ime, prezime, odnosno tvrtku te prebivalište, sjedište osnivača; ako je osnivač fizička osoba – njezin osobni identifikacijski broj, a ako je osnivač pravna osoba – matični broj subjekta, odnosno odgovarajuće podatke ako je riječ o stranoj osobi
 • tvrtku i sjedište društva,
 • predmet poslovanja društva,
 • ukupni iznos temeljnoga kapitala,
 • iznos svakoga pojedinačnog uloga osnivača, a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora ih se detaljno opisati i naznačiti njihovu vrijednost te broj i nominalne iznose poslovnih udjela koje uz obvezu uplate uloga preuzima svaki osnivač,
 • naznaku osniva li se društvo na određeno ili na neodređeno vrijeme
 • prava i obveze koje članovi imaju prema društvu, pored obveze uplate uloga te prava i obveze društva prema članovima

Skup prava i obveza svakog pojedinog člana predstavlja njegov poslovni udio u društvu. Poslovni udjeli članova u pravilu se određuju prema veličini preuzetog temeljnog uloga.

Tijela društva

Obvezatna tijela društva su uprava i skupština društva.

Uprava društva može se sastojati od jednog ili više članova (direktora). Član uprave može biti i strani državljanin. Članove uprave imenuju i opozivaju članovi društva. Ovlasti uprave su vođenje poslova društva, zastupanje društva, vođenje knjiga poslovnih udjela dok s druge strane odgovorna je za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu financijskih izvješća društva te vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Nadzorni odbor obvezatno je tijelo samo ako je prosječni broj zaposlenih u godini veći od 200, ili ako je to za društvo koje obavlja određenu djelatnost određeno posebnim zakonom, ili ako je temeljni kapital društva veći od 600.000,00 kuna i ima više od 50 članova, ili ako društvo jedinstveno vodi dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću koja moraju imati nadzorni odbor, ili s više od 50 posto sudjeluje u njima s neposrednim udjelom u temeljnom kapitalu a u oba je slučaja broj zaposlenih u nekome od društava ili u svim društvima zajedno u prosjeku veći od 200, ili ako je društvo komplementar u komanditnom društvu, a prosječni broj zaposlenih u društvu i komanditnom društvu zajedno je veći od 200 (čl. 434). Nadzorni odbor mora imati najmanje tri člana, a ako ih ima više, njihov broj mora biti neparan. Član nadzornog odbora može biti i strani državljanin. Članove nadzornog odbora biraju članovi društva, osim ako je posebnim zakonom propisano da neke od njih imenuju zaposleni. Skupština društva obvezatno je tijelo društva s ograničenom odgovornošću. Članovi društva na skupštini društva donose odluke za koje su nadležni prema Zakonu o trgovačkim društvima i odredbama društvenog ugovora.

Troškovi osnivanja

Osnivačima se ne može iz temeljnoga kapitala isplatiti naknada troškova za pripremne radnje ili za osnivanje društva, a posebno nije dopušteno da se iznos tih troškova pribroji tome kapitalu kao ulog. Naknada troškova za osnivanje društva može se odobriti samo do visine najviše naknade utvrđene društvenim ugovorom. Ako nije drugačije ugovoreno, osnivači snose troškove osnivanja društva razmjerno svojim ulozima.

Često postavljana pitanja o trgovačkim društvima

Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Trgovačko društvo je pravna osoba koja se osniva za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti.

Ulog se uplaćuje u novcu, stvarima i pravima za što se preuzima određeni udjel u društvu. Kod osnivanja trgovačkog društva na daljinu (d.o.o. i j.d.o.o.) ulog se može uplatiti samo u novcu. Ako želite ulog uplatiti u stvarima i pravima to morate učiniti prije upisa društva u sudski registar na temelju ugovora koji sastavlja ili potvrđuje javni bilježnik.

U j.d.o.o. može biti najviše pet osnivača dok u d.o.o. broj osnivača nije ograničen.

Kada je riječ o društvima kapitala, društvo zastupa uprava koja u okviru svojih ovlasti može sklapati i potpisivati ugovore.

Može ako društvo odlukom članova poveća temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 HRK i sukladno tome izmijeni svoj opći akt. Tada se, bez posebne odluke o promjeni oblika, na to društvo više ne primjenjuju odredbe za j.d.o.o. nego se na društvo primjenjuju odredbe koje se odnose na d.o.o. i može se zadržati tvrtka kakvu je društvo imalo dok je poslovalo kao j.d.o.o. Tada se nadležnom registarskom sudu ne prijavljuje promjena oblika j.d.o.o. u d.o.o. nego se prijavljuje promjena temeljnog kapitala, društvenog ugovora i tvrtke ako se želi izmijeniti naznaka ustrojstvenog oblika.

Ne. Društvo ne može imati više različitih imena.

Da, u registriranom društvu se uvijek mogu izvršiti promjene po propisanom postupku.

O promjeni djelatnosti članovi društva donose zasebnu odluku koju zajedno s popisom djelatnosti dostavljaju registarskom sudu radi evidentiranja ili upisa u registar kao registarskog podatka ako se radi o djelatnostima koje se upisuju u sudski registar.

Dostupnost imena trgovačkog društva može se provjeriti na internetskoj stranici sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr/ pretragom već registriranih imena. Osim putem internetske stranice, provjera se može obaviti u svim registarskim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Za osnivanje trgovačkog društva i upis u sudski registar ne treba nikakvo posebno dopuštenje. Suglasnost, odnosno dopuštenje, potrebno je za upis pojedinih djelatnosti (bankarski poslovi, poslovi osiguranja i sl.) Upis tih djelatnosti u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela.

Trgovačkom društvu OIB se dodjeljuje kod upisa društva u sudski registar. Uz rješenje o osnivanju trgovačkog društva, osnivači će dobiti i Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju Porezne uprave.

Za poslovanje društva ne može se koristiti privatni račun. Nakon što se društvo osnuje, u banci morate otvoriti poslovni račun kako bi vam se prebacio ulog uplaćenog temeljnog kapitala.

Izvadak iz sudskog registra je potvrda o registraciji društva, a možete ga dobiti na svakom trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj ili kod javnog bilježnika ili u županijskom uredu Hrvatske gospodarske komore, a uskoro i na internetskoj stranici sudskog registra.

Na internetskoj stranici sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr možete naći podatke o registriranim društvima.