poljoprivreda-1-gara

OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo)

je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji, a čija je ekonomska veličina (EVPG) veća od 3.000 €.

 

SOPG (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo)

je fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i čija je ekonomska veličina (EVPG) manja ili jednaka od 3.000 €.

poljoprivreda-2-gara

UPISNIK OPG-ova sadrži podatke:

 • Osobni identifikacijski broj (OIB)
 • Matični identifikacijski broj (MIBPG)
 • Ime i prezime nositelja
 • Naziv OPG-a, sjedište i status OPG-a
 • Dopunske djelatnosti na OPG-u
 • Izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice
 • Žiro račun nositelja OPG-a
 • Članove OPG (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB)

UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA (SOPG) sadrži podatke o:

 • Nositelju/odgovornoj osobi poljoprivrednika
 • Matičnom identifikacijskom broju (MIBPG-u) poljoprivrednika
 • OIB-u nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika
 • Prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednika (boravištu)
 • Kontaktima (fiksni i mobilni telefon, e-mail adresa)
 • Žiro računu poljoprivrednika
 • Gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
 • Posjedu poljoprivrednog zemljišta
 • Domaćim životinjama
 • Poljoprivrednoj mehanizaciji
poljoprivreda-3-gara

Dokumentacija potrebna za upisnik

OPG

 • preslika osobne iskaznice nositelja (privremenog nositelja) OPG-a
 • preslike osobnih iskaznica članova/sunositelja OPG-a
 • izjava članova/sunositelja OPG-a o odabiru nositelja
 • potvrda obveznika PDV-a/poreza na dohodak/poreza na dobit
 • dokaz o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u
 • preslika kartice žiro-računa ili ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja
 • obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica (ako postoji)
 • izvadak iz katastra
 • preslika ugovora o zakupu / plodouživanju / koncesiji / kupoprodaji / pravomoćne sudske odluke za poljoprivredno zemljište
 • ortački ugovor (dostavlja zajednički OPG)
 • dokaz/izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije
 • dokaz o lokaciji izdvojenih pogona/proizvodnih jedinica
 • preslika dokumenata o svim postojećim upisima OPG-a (ako postoje upisi)
 • dokaz o posjedovanju propisane dokumentacije za obavljanje dopunske djelatnosti

SOPG

 • preslika osobne iskaznice nositelja PG-a
 • preslika kartice žiro-računa ili ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja
 • obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica
 • izvadak iz katastra
 • preslika ugovora o zakupu / plodouživanju / koncesiji / kupoprodaji / pravomoćne sudske odluke za poljoprivredno zemljište
 • dokaz / izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije
 • preslika dokumenata o svim postojećim upisima OPG-a (ako postoje upisi)

Obrt

 • preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe
 • preslika obrtnice
 • uvjerenje o obavljanju obrta
 • izvod iz nadležnog registra
 • preslika ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika
 • obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica (ako postoji)
 • izvadak iz katastra
 • preslika ugovora o zakupu / plodouživanju / koncesiji
 • dokaz / izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije
 • dokaz o lokaciji izdvojenih pogona/proizvodnih jedinica
 • preslika dokumenata o svim postojećim upisima, registrima (ako postoje)

Trgovačka društva / Zadruge

 • preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe
 • izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci
 • izvod iz nadležnog registra
 • preslika ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika
 • obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica (ako postoji)
 • izvadak iz katastra
 • preslika ugovora o zakupu / plodouživanju/koncesiji
 • dokaz / izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije
 • dokaz o lokaciji izdvojenih pogona / proizvodnih jedinica
 • preslika dokumenata o svim postojećim upisima, registrima (ako postoje)

Agencija za plaćanja (APPRRR) donosi rješenje o upisu u Upisnik OPG-a / Upisnik poljoprivrednika u roku od 30 dana, od dana uredno podnesenog zahtjeva te dodjeljuje pripadajući matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), koji će se koristiti u svim daljnjim evidencijama i zahtjevima.
Dostava rješenja se obavlja u skladu s propisom kojim se uređuje opći upravni postupak, a ukoliko se dostava obavlja elektronički ista će se izvršiti putem AGRONET sustava. Dostava se smatra obavljenom u trenutku kad je rješenje postavljeno na poslužitelju – AGRONET sustavu, o čemu sustav bez odgode dostavlja obavijest u elektroničkom obliku. Datum donošenja rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova smatra se datumom početka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Po završetku postupka upisa u Upisnik OPG-ova/Upisnik poljoprivrednika nositelju OPG-a/PG-a i članovima koje je nositelj ovlastio za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika izdaje se poljoprivredna iskaznica u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike i propisom donesenim na temelju njega.

 

Poljoprivredna iskaznica je službeni obrazac koji Ministarstvo izdaje nositeljima/odgovornim osobama poljoprivrednika i drugim fizičkim osobama koje je ovlaštena osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika.
Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se osobno u podružnici APPRRR-a ili elektroničkim putem.
Nositelju OPG-a i članovima koje je nositelj ovlastio nakon upisa u Upisnik OPG-ova izdaje se poljoprivredna iskaznica.
Poljoprivredniku koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika (SOPG) po završetku postupka upisa izdaje se poljoprivredna iskaznica.


AGRONET je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.
Obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem u AGRONET sustavu.
Poljoprivrednici koji nemaju dodijeljeno korisničko ime i zaporku moraju ih zatražiti u nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.
Elektronički popunjen i ispisan obrazac zahtjeva poljoprivrednik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.
Poljoprivredniku koji se upisuje u Upisnik OPG-a/PG-a dodijelit će se MIBPG u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.
Nositelj i član koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Uredu zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika, kojem se obvezno prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak.

 

Proizvodnim resursima smatraju se: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za prodaju, objekti za boravak i usluge, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine.
Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, ili u korištenju nositelja PG-a/OPG-a ili članova OPG-a.
Proizvodni resursi upisuju se na temelju popisa resursa na propisanom obrascu koji se prilaže uz zahtjev i koji potpisuju nositelj PG-a/OPG-a i svi članovi OPG-a.
Proizvodni resursi koji se upisuju u Upisnik poljoprivrednika/OPG-ova moraju uključivati one resurse koji su korišteni pri izračunu ekonomske veličine gospodarstva. Obradivo poljoprivredno zemljište se ucrtava u ARDOD bazu podataka. ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Posjednici životinja moraju svoje životinje upisati u Jedinstveni registar domaćih životinja i Registar farmi. Prijave se obavljaju u područnim uredima HAPIH-a (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu).
Potpisivanjem zahtjeva za upis, nositelj se obvezuje poznavati zakonske propise i omogućiti inspekcijski nadzor. U skladu sa propisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, upisom gospodarstva u Upisnik postaju obveznici plaćanja doprinosa (mirovinsko i zdravstveno).